Godziny pracyPoniedziałek - Sobota 06:00 - 21:00DojazdFiltrowa 30/24, 02-080 Warszawa

Regulamin


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki świadczenia usług przez Renesense sp. z o.o. z siedzibą w Jawczycach (05-850) ul. Poznańska 57D, posiadającej nr NIP: 951 251 11 51, REGON:387657332, (dalej jako „Usługodawca” lub „Klinika”) na rzecz osób fizycznych za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www.holisens.pl
2. Usługodawca za pomocą Serwisu świadczy usługi umożliwiające Pacjentom dokonywanie rezerwacji wizyt w placówkach stacjonarnych oraz zakup medycznych konsultacji prowadzonych przez lekarzy oraz specjalistów Usługodawcy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
3. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
4. Pacjentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza skorzystać z usług Serwisu (dalej jako „Pacjent’’).
5. Dopuszcza się korzystanie z Wizyt i E-Wizyt przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Kliniki jest uprawniony do żądania w każdym czasie, przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Wizyt i E-Wizyt, w przypadku braku takiej zgody.
6. Zawartość Serwisu, w szczególności teksty i znaki graficzne stanowi własność Usługodawcy i jest prawnie chroniona.

§ 2. Ogólne warunki świadczenia usług

1. Serwis stanowi narzędzie do zarządzania on-line konsultacjami medycznymi odbywającymi się w stacjonarnych placówkach Usługodawcy (dalej jako „Wizyta’’) oraz do zarządzania on-line konsultacjami medycznymi świadczonymi drogą elektroniczną w formie telefonicznej konsultacji oraz wideo konsultacji (dalej jako „E-wizyta’’)
2. Aktualna lista stacjonarnych placówek świadczących konsultacje medyczne wraz z ich adresami oraz numerami telefonów w których Pacjent może dokonać rezerwacji Wizyty znajduje się na stronie Serwisu.
3. Konsultacji medycznych udzielają lekarze i specjaliści Kliniki Psychologiczno – Psychiatrycznej prowadzonej przez Usługodawcę.
4. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
6. W celu właściwego korzystania z Serwisu Pacjent powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet.
7. Serwis udostępnia Pacjentowi możliwość:

 • rezerwacji Wizyt,
 • rezerwacji oraz odbywania E-wizyt medycznych on-line z lekarzem bądź specjalistą Usługodawcy,
 • zmiany terminów Wizyt oraz E-wizyt,
 • odwoływania Wizyt oraz E-wizyt,
 • prowadzenia i przeglądania historii Wizyt oraz E-wizyt,
 • wystawiania opinii o lekarzach oraz specjalistach udzielających konsultacji medycznych,
 • prowadzenia chata z konsultantami medycznymi Usługodawcy.

8. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne jednak Pacjent chcąc dokonać zakupu E-wizyty zobowiązany jest do uiszczenia płatności za wybraną przez siebie usługę zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem znajdującym się na stronie Serwisu. Pacjent zostanie poinformowany przed dokonaniem zakupu E-wizyty o jej całkowitym koszcie.
9. Pacjent może przeglądać zawartość Serwisu bez dokonania rejestracji. Zarządzanie Wizytami oraz wystawianie opinii o lekarzach, a także zakup i korzystanie z E-wizyt możliwe jest jedynie po uprzednim dokonaniu rejestracji konta przez Pacjenta.
10. W celu dokonania rejestracji za pośrednictwem Serwisu Pacjent podaje następujące dane osobowe:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

Podanie tych danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do korzystania z systemu rezerwacji wizyt on-line.
11. Przed dokonaniem rejestracji Pacjent zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i dokonać jego akceptacji.
12. Po dokonaniu rejestracji Pacjent otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą rejestrację w Serwisie (założenie konta).
13. Konto zakładane jest na czas nieokreślony. Pacjent ma możliwość likwidacji konta w dowolnej chwili, bez ponoszenia kosztów. W celu usunięcia konta Pacjent powinien napisać emaila na adres klinika@holisens.pl z prośbą o usunięcie konta.
14. Po 12 miesiącach nieaktywności konta Pacjenta (brak rejestracji Wizyty lub E-wizyty) od dnia ostatniej Wizyty Lub E-wizyty, Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia konta Pacjenta.
15. Dokonanie rejestracji możliwe jest również podczas umawiania pierwszej Wizyty, bądź rezerwacji i zakupu E-wizyty za pośrednictwem Serwisu.
16. W celu należytego świadczenia usług, w tym zapewnienia kontaktu z Pacjentem, Usługodawca będzie przesyłał na podany przez Pacjenta adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu krótkie wiadomości o charakterze technicznym dotyczące dokonanych rezerwacji (w szczególności kod potwierdzający rezerwację Wizyty w placówce stacjonarnej lub informację przypominająca o wizycie). W celu uniknięcia wątpliwości, komunikaty o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
17. Podczas korzystania z Serwisu Pacjent jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz do korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników.
18. Pacjent może korzystać z Serwisu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał rejestracji.

§ 3. Rezerwacja i Zakup Wizyty

1. Pacjent ma możliwość dokonania rezerwacji (bez opłacenia Wizyty z góry) lub zakupu (opłacenie Wizyty z góry) zgodnie z cennikiem umieszczonym w Serwisie Wizyty odbywającej się w stacjonarnej placówce medycznej:

 • telefonicznie pod numerem telefonu 530 333 112 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00 poprzez podanie imienia i nazwiska, identyfikatora Pacjenta (numeru PESEL), adresu (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu) oraz numeru telefonu. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do dokonania rezerwacji lub zakupu i wystawienia recepty.
 • za pomocą Serwisu poprzez rejestrację z podaniem imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

2. Ceny za Wizyty podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
5. Pacjent ma możliwość rezerwacji Wizyty za pośrednictwem Serwisu lub telefonicznie bez jej opłacenia z góry. W takim przypadku płatność za Wizytę następuję w placówce medycznej z góry przed rozpoczęciem Wizyty.
6. W przypadku zakupu Wizyty za pośrednictwem Serwisu, płatności dokonywane są przez Pacjenta za pośrednictwem serwisu płatności PayU lub za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy Usługodawcy.
7. W przypadku dokonywania zakupu Wizyty telefonicznie, Usługodawca przesyła na wskazany przez Pacjenta w trakcie zakupu adres e-mail lub numer telefonu link do dokonania płatności za zakupioną Wizytę. Płatność dokonywana jest przez Pacjenta za pośrednictwem serwisu płatności PayU lub za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy Usługodawcy w terminie wskazanym przez Usługodawcę wraz z przesłanym linkiem do dokonania płatności. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie Wizyta zostanie anulowana.

§ 4. Odwołanie lub zmiana terminu Wizyty lub E-wizyty

1. Pacjent ma prawo odwołania zakupionej Wizyty i E-wizyty najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej wykonania, logując się do swojego konta Pacjenta w Serwisie klikając w przycisk „Odwołaj rezerwację’’ lub telefonicznie pod numerem telefonu 530 333 112 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00 poprzez podanie identyfikatora Pacjenta (numeru PESEL) oraz imienia i nazwiska Specjalisty oraz daty i godziny odwoływanej wizyty. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do odwołania rezerwacji Wizyty lub E-wizyty. Wyjątek stanowi psychoterapia, gdzie warunki odwoływania są ustalane indywidualnie z psychoterapeutą.
2. W przypadku odwołania przez Pacjenta Wizyty lub E-wizyty w czasie krótszym niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem kwota uiszczona wcześniej za świadczenie nie będzie zwracana. Brak zwrotu środków spowodowany jest koniecznością poniesienia przez Klinikę kosztów należytego przygotowania wizyty Pacjenta oraz kosztów związanych z personelem medycznym i niezbędną infrastrukturą Kliniki.
3. W przypadku nie pojawienia się Pacjenta na Wizytę lub na E-wizytę w zarezerwowanym czasie i nieodwołania tej Wizyty lub E-wizyty w terminie 24 h przed wizytą – uiszczona przy zakupie płatność za Wizytę lub E-wizytę nie będzie zwracana.
4. Kwota uiszczona za Wizytę lub E-wizytę zakupioną lub zarezerwowaną w czasie krótszym niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem nie będzie zwracana w razie jej odwołania w tym czasie.
5. Pacjent może dokonywać modyfikacji zakupionej Wizyty lub E-wizyty poprzez zmianę terminu jej realizacji – najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej wykonaniem. Zmiana odbywa się przez wysłanie przez Pacjenta wiadomości e-mail: klinika@holisens.pl z informacją o planowanym nowym terminie Wizyty lub E-wizyty. Zmiana terminu Wizyty lub E-wizyty w czasie krótszym niż 24 godziny przed planowanym jej rozpoczęciem wiąże się koniecznością ponownej opłaty za rezerwację nowego terminu.
6. W przypadku odwołania przez Pacjenta Wizyty lub E-wizyty w czasie dłuższym niż 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem oraz w przypadku odwołania Wizyty lub E-wizyty przez lekarza lub Usługodawcę – następuje zwrot całości uiszczonego wynagrodzenia w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty za Wizytę lub E-wizytę, tj. za pomocą serwisu PayU lub przelewem na podany przez Pacjenta numer konta bankowego. Usługodawca dokonuje zwrotu środków Pacjentowi w terminie 14 dni od momentu przyjęcia wniosku o zwrot zapłaconej kwoty za Wizytę lub E-wizytę. W przypadku zwrotu należności Pacjent może zostać obciążony kosztami prowizji i opłat, które obciążyły Serwis w związku z tą Wizytą lub E-Wizytą przez PayU (zgodnie z regulaminem usługi) lub bank w przypadku przelewu zagranicznego (zgodnie z opłatami nałożonymi przez bank).

§ 5. Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Pacjenta z Serwisu, jak również skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła i loginu Pacjenta, jeżeli jest to wynikiem niezachowania ostrożności przez Pacjenta.
2. Pacjent zobowiązuje się w trakcie Wizyty lub E-wizyty do podawania danych i składania oświadczeń zgodnych z prawdą. Usługodawca oraz jego personel medyczny nie ponosi odpowiedzialności za skutki będące następstwem podania przez Pacjenta nieprawdziwych danych lub składania nieprawdziwych oświadczeń.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Pacjent łączy się z siecią Internet w celu korzystania z Serwisu.
4. Pacjent może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu w tym przerwać trwającą E-wizytę bez ponoszenia żadnych konsekwencji. W celu uniknięcia wątpliwości, Pacjent przerywając E-wizytę przed czasem jej zakończenia nie jest uprawniony do późniejszego wykorzystania czasu, który pozostałby do zakończenia konsultacji medycznej.
5. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi za pomocą Serwisu na najwyższym poziom. W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, nie zależnych od Usługodawcy, których skutkiem może być ewentualna kolizja zarezerwowanego terminu Wizyty lub wykupionej E-wizyty z terminem wybranym w tym samym czasie przez innego Pacjenta, Usługodawca zastrzega sobie możliwość zapewnienia Pacjentowi możliwie najbardziej dogodnego terminu zamiennego dla wybranej usługi. Pacjent ma prawo nie zaakceptować innego terminu zaproponowanego przez Usługodawcę a tym samym może zrezygnować z usługi, otrzymując zwrot poniesionych kosztów.

§ 6. Reklamacje

1. W przypadku świadczenia usług w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem bądź przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, Pacjentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja powinna być złożona pisemnie na adres: Jawczyce, ul. Poznańska 57D, 05-850
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Pacjenta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty ich otrzymania.

§ 7. Dane osobowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W MYŚL OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH TZW. RODO
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Renesense sp. z o.o. informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:
I. Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest Renesense sp. z o.o. z siedzibą w Jawczycach (05 – 850) przy ul. Poznańskiej 57D, posiadająca nr NIP: 951-251-11-51, REGON: 387657332, zwany dalej „Administratorem”.
II. Inspektor Ochrony Danych
W klinice został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: e-mail: inspektor@holisens.pl lub klinika@holisens.pl Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
III. Kategorie danych osobowych
Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe dane kontaktowe, dane o stanie zdrowia oraz dane genetyczne i biometryczne.
IV. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora, oprócz uzyskanych zgód, jest art. 9 ust. 2 lit h Rozporządzenia tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego […]” oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
Cele realizowane przez Administratora w związku z powyższym to:
1. Rejestracja pacjentów;
2. Świadczenie usług medycznych;
3. Rozliczanie świadczonych usług;
4. Udostępnianie danych medycznych;
5. Archiwizacja danych;
6. Marketing oferowanych przez siebie usług;
7. Statystyczne;
8. Badania naukowe.
V. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych
Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe:

 • w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami;
 • w związku z realizacją obowiązku nałożonego przepisem prawa przez okres w nim określony – m.in. ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora w trakcie trwania umowy – do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu;
 • w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody;
 • w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu;

VI. Informacja o odbiorcach danych osobowych
Dane są przeznaczone dla Administratora oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:

 • podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Administratora danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do świadczenia przez Administratora usług medycznych;
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Administratora na podstawie zawartej z kliniką umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
W zakresie prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz udzielonych przez Panią/Pana zgód dane osobowe osoby, której dane dotyczą mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może się wiązać ze zautomatyzowanym podjęciem decyzji, w tym profilowaniem. Tego rodzaju sytuacja występuje w momencie realizacji celu marketingowego i promocji działalności prowadzonej przez Administratora. Pani/Pana dane osobowe mogą być wówczas wykorzystane do profilowania w celu skierowania do Pani/Pana spersonalizowanej oferty.
VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych w tym uzyskania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia, przenoszenia danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, prawo do niepodlegania w pełni zautomatyzowanym operacjom przetwarzania danych.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu Administratorowi) oraz prawo żądania bezpośredniego przeniesienia Pani/Pana danych przez Klinikę innemu Administratorowi o ile jest to technicznie możliwe.
W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez klinikę.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
IX. Źródło pochodzenia danych
Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego) oraz od innego Administratora, który przekazał je klinice zgodnie z prawem do przenoszenia danych. W pozostałych przypadkach dane są zbierane od osoby, której dane dotyczą.
X. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego
Administrator w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu prawidłowego świadczenia usługi opieki zdrowotnej oraz wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny, przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
XI. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem możliwości świadczenia usług medycznych oraz zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Administratora związanych z prowadzoną przez niego działalnością. W przypadku niepodania danych osobowych Administrator zmuszony jest odmówić realizacji świadczenia usług medycznych oraz zawarcia umowy. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem elektronicznym www.holisens.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Pacjent.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Pacjenci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.
4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
5. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz świadczonych usług medycznych Strony będą starały się w pierwszej kolejności rozstrzygać w drodze negocjacji, a w razie ich bezskuteczności spory podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.Holisens 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Sealan.Holisens 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Sealan.